Rekisteriseloste

1. REKISTERIN NIMI

Masku Gym Oy:n jäsenrekisteri

2. REKISTERIN PITÄJÄ

Masku Gym Oy

3. REKISTERIASIOISTA VASTAAVA HENKILÖ

Marko Salonen, toimitusjohtaja, yrittäjä Masku Gym Oy

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Henkilötietoja käsitellään Masku Gym Oy:n asiakassuhteiden hoitamiseen, jäsenen ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseen, markkinointiin sekä tilastollisiin tarkoituksiin. Henkilötietoja voidaan käyttää myös palveluiden kehittämiseen ja kohdentamiseen Masku Gym Oy:n toimesta. Henkilötietoja käytetään kaikissa tilanteissa ainoastaan voimassa olevan lainsäädännön sallimalla tavalla. Jäsenellä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin. Peruste henkilötietojen käsittelylle on sopimus rekisteröidyn ja Masku Gym Oy:n välillä.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ, TIETOLÄHTEET JA TIETOJEN LUOVUTUS

5A. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Asiakkaiden yksilöintitiedot

nimi, henkilötunnus, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero

Jäsenen ostamat ja/tai tilaamat palvelut

Maksureskontra

Loki kulunvalvonnasta

Kaikki rekisteriin tallennettavat tiedot ovat salassa pidettäviä.

Kaikki tiedot säilytetään kuusi (6) vuotta lukien Masku Gym Oy ja asiakkaan asiakassuhteen päättymisvuoden lopusta Kirjanpitolain 2. luvun 10. artiklan (30.12.1997/1336) määräämänä.

5B. REKISTERIN YLLÄPITOJÄRJESTELMÄT

WiseGym Oy

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

  • Asiakas itse

  • Käytettävä kulunvalvontajärjestelmä

  • Käytettävä perintätoimisto

7. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

WiseGym järjestelmästä siirretään suoraan tietoa Masku Gym Oy:n laskutuksen hoitavan kumppanin laskutusjärjestelmään. Rekisterinpitäjä ei muutoin luovuta tietoja ulkopuolisille lukuunottamatta poikkeuksia 1 ja 2. Tästä voidaan poiketa, mikäli viranomaistoimet tai lainsäädäntö niin edellyttää.

Poikkeus 1: Mikäli Masku Gym Oy on tehnyt yrityksen kanssa yhteistyösopimuksen, jonka nojalla yritys maksaa työntekijöidensä Masku Gym OY:n tuottamia palveluita, on Masku Gym Oy:llä oikeus toimittaa yritykselle tämän sopimuksen puitteissa yrityksen työntekijän käyntilokitiedot yrityksen niin pyytäessä.

Poikkeus 2: Mikäli Masku Gym OY:n jäsen on pyytänyt Powergym:ltä joko suullisesti tai kirjallisesti personal trainerin yhteydenottoa, on Masku Gym Oy: lla oikeus välittää kyseisen jäsenen sähköpostiosoite ja puhelinnumero itsenäisenä rekisterinpitäjänä toimivalle personal trainer -yrittäjälle yhteydenoton mahdollistamaksi.


8. TIETOJEN LUOVUTUS TAI SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai EU:n talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojaaminen

9. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

A. Manuaalinen aineisto

Paperiasiakirjat säilytetään valvotuissa tiloissa tai lukituissa kaapeissa. Asiakirjojen säilytystiloihin on pääsy ainoastaan henkilökunnalla.

B. Sähköinen aineisto

Asiakastietojärjestelmien käyttöoikeudet perustuvat henkilökohtaisiin käyttäjätunnuksiin ja salasanoihin ja niiden käyttöä valvotaan. Käyttöoikeudet myönnetään ammattinimike- ja tehtäväkohtaisesti.

Tallennetut tiedot ovat salassa pidettäviä


Rekisteröidyn tarkastusoikeus ja virheellisen tiedon korjaaminen

10. TARKASTUSOIKEUS

Asiakkaalla on Henkilötietolain 26–28 § perusteella pääsääntöisesti oikeus saada tarkastaa millaisia häntä koskevia tietoja jäsenrekisteriin on tallennettu. Tietojen tarkastuspyyntö tehdään kirjallisesti osoitteeseen palvelu@maskugym.fi

11. ASIAKKAAN OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto (Henkilötietolaki §29).

Tietojen korjauspyyntö tehdään kirjallisena osoitteeseen palvelu@maskugym.fi